Politika ochrany soukromí

Druhy informací shromažďovaných kapitálovou skupinou TZMO a způsoby jejich využívání

Používání celosvětového internetového servisu kapitálové skupiny TZMO je anonymní – uživatel využívá servis bez uvedení svých osobních údajů.

Ve zvláštních případech je však nutné, aby uživatel poskytl své osobní údaje.

Druh informací: jméno, příjmení, e-mailová adresa nebo identifikátor, vzdělání a odborné zkušenosti, datum narození, telefonní číslo. Navíc uživatel může poskytnout informace o produktech, které jej zajímají, a jiné informace související s jeho životním stylem.

Způsoby využívání informací v TZMO

TZMO shromažďuje údaje uživatelů internetového servisu za účelem poskytování informací o produktech, službách a promo akcích, provádění průzkumů trhu nebo průzkumů spokojenosti zákazníků, vedení korespondence, poskytování služby rozesílání požadovaných informací nebo v situaci, kdy to vyžaduje fungování aplikace, a také pro účely marketingových aktivit provozovaných kapitálovou skupinou TZMO nebo nezávislými subjekty na její objednávku. Osobní údaje se shromažďují také za účelem rozvíjení obchodní spolupráce se smluvními partnery a za účelem zasílání bezplatných vzorků produktů. Navíc uživatelé poskytují své osobní údaje, ucházejí-li se o práci v kapitálové skupině TZMO.

V některých případech konkrétní internetové služby kapitálové skupiny TZMO mohou obsahovat jiné informace o způsobu využívání služeb a procedur týkající se nakládání s informacemi, které jsou v rámci nich uváděny.

Cookies

Internetový servis TZMO shromažďuje informace s použitím mechanismu tzv. „cookies”. Jedná se o malé soubory obsahující informace o preferencích uživatele, které uživatel může kdykoliv odstranit nebo zablokovat jejich vytváření, s použitím příslušných mechanismů integrovaných v každém internetovém prohlížeči. Používáme je, aby uživatel mohl personalizovat vzhled WWW servisu a pro zvyšování užitečnosti servisu. Cookies nejsou propojeny s žádnými osobními údaji uživatele. Prezentace výrobků Usilujeme o to, aby výrobky prezentované v servisu byly stále dostupné v prodeji, ačkoliv připouštíme možnost krátkodobého přerušení jejich dodávek. Vyhrazujeme si možnost změn technických parametrů a vzorů vybraných výrobků, které však nepovedou ke snížení kvality a neovlivní významně vzhled ani funkci daného výrobku.

Důvěrnost informací

Společnosti kapitálové skupiny TZMO neposkytují osobních údaje svých zákazníků žádným neoprávněným třetím osobám – využívají je výhradně do pro vlastní marketingové účely, v rámci kapitálové skupiny TZMO. Tyto údaje sdílíme pouze s poskytovateli služeb, které využíváme k poskytování služeb naším jménem, neopravňujeme však tyto poskytovatele služeb k využívání nebo sdělování jakýchkoliv údajů, s výjimkou situací, kdy je to nutné pro realizaci námi zadaných služeb nebo kdy je to vyžadováno právními regulacemi. Informace o uživatelích můžeme sdělit, vyžaduje-li to zákon.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté uživatelem v rámci tohoto servisu jsou předmětem ochrany na základě polských zákonů. TZMO chrání osobní údaje, jimiž disponuje, před neautorizovaným zveřejněním, využitím, změnou a likvidací prostřednictvím vytváření odpovídajících procedur kontroly zabezpečení sloužících ochraně osobních údajů, jimiž disponujeme, před veškerými předvídatelnými riziky v souladu s předpisy zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sb. z roku 2002 č. 101, pol. 926).

Aktualizace informací o ochraně osobních údajů

Tyto informace o ochraně osobních údajů budou neprodleně aktualizovány v případě provedení změn v našich procedurách týkajících se informací. Používáním této internetové stránky vyjadřuje uživatel souhlas s pravidly informování o ochraně osobních údajů.

Zabezpečení

Usilujeme o to, abychom co nejlépe chránili informace získané od Vás prostřednictvím Internetu před neoprávněným přístupem a využitím.

Aktualizace a odstranění osobních údajů

Uživatel servisu má právo nahlížet do svých osobních údajů, odstranit je a upravovat je. Informace o osobních údajích můžete získat a jejich aktualizaci a odstranění provést zasláním zprávy na adresu:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń
Polsko

Zaslaný požadavek musí obsahovat následující informace, které budou použity pouze za účelem provedení požadavku: jméno a příjmení, e-mailová adresa, určení očekávané služby (informace o uložených osobních údajích, jejich úprava nebo odstranění).